Overslaan naar content

Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van NRC aan (ook: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5306 GG) Brakel aan de Burgemeester Posweg 114 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30261597.

NRC vindt een zorgvuldige verwerking en beveliiging van persoonsgegevens belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we u hoe u correcties kunt aanbrengen.

Persoonlijke gegevens Onder Persoonlijke gegevens wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Dit omvat details zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we uw naam, adres en andere gegevens nodig zodat we u de gewenste services kunnen bieden. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van contactformulieren of de downloadregistratie van software.

Verwerken van persoonsgegevens Wij verwerken en gebruiken de volgende gegevens:

  • Alle persoonsgegevens die u aan NRC verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan NRC, bij het sluiten van een overeenkomst of bij het invullen van een (web)formulier. Het gaat dan om gegevens zoals NAW gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres;

  • Als u gebruik maakt van onze diensten, zullen we normaal gesproken alleen de persoonsgegevens verzamelen die we nodig hebben om de betreffende dienst te leveren. Bij het sluiten van een overeenkomst zal worden gevraagd om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Als we om verdere gegevens van u vragen, hoeft die informatie alleen op vrijwillige basis te worden verstrekt;

  • Bij het bezoeken van onze website worden cookies opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig;

  • Indien u onze website bezoekt, kunnen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. Dit betreft de namen van de bezochte pagina’s, de gebruikte browser en het besturingssysteem, de duur van uw bezoek, de datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en hun IP-adressen;

  • Bij e-mails die we u sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links u eventueel hebt geklikt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of diensten hebben geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@nrc-nl.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen

Doel van de verwerking Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden (en voor zover dat is toegestaan volgens de wet), zoals voor:

  • het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten;

  • het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om onze klanten te informeren, te interesseren en te betrekken (marketingdoeleinden). Het is altijd mogelijk om uzelf af te melden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen;

  • het aanbieden van producten en/of diensten van NRC (marketingdoeleinden). Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen;

  • analytische doeleinden, ook ter verbetering van onze dienstverlening.

Opslag van gegevens Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een en ander tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden (“bewerkers”) nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden (bijvoorbeeld in verband met het verlenen van service ten aanzien van door ons aan u geleverde producten en/of diensten), stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf dat de hosting van deze website verzorgt. Deze ‘bewerkers’ handelen onder onze verantwoordelijkheid. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Beveiliging Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. NRC treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. NRC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Al onze werknemers en alle derden die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, zijn verplicht zich te houden aan de AVG en de vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonlijke gegevens te waarborgen.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U kunt op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens over u, over de herkomst en ontvanger ervan en over het doel van gegevensverwerking. Bovendien hebt u een wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons doen, door een e-mail te sturen aan info@nrc-nl.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twintig (20) werkdagen, op uw verzoek reageren. Bovendien kunt u te allen tijde uw aan ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens intrekken door ons een e-mail te sturen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nrc-nl.com of bel naar +31 (0) 418 74 55 55. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer voor de inhoud van gekoppelde externe sites Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot het gebruik van externe links die mogelijk op onze website is opgenomen. Als we koppelingen opnemen, proberen we ervoor te zorgen dat deze ook voldoen aan onze gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen. We hebben echter geen controle over de naleving door andere websiteproviders van gegevensbeschermings- en beveiligingsvoorzieningen. We verwijzen u daarvoor door naar de websites van de betreffende aanbieders voor informatie over hun eigen privacybeleid.

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze website. Met behulp van cookies zorgt NRC er onder andere voor dat u bij een bezoek niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, denk bijvoorbeeld aan het veilig onthouden van uw inloggegevens en taalvoorkeur. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, mocht u hiervoor kiezen dan is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens het surfen op onze website. Als u tóch geen cookies wilt ontvangen, kun u in het hulpbestand van u internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookie(s): Via onze website worden noodzakelijke cookies geplaatst voor een goede werking van de website.

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan NRC op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van nrc-nl.com.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van NRC. NRC is daarvoor niet aansprakelijk.

NRC behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website.Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein nrc-nl.com vallen), zijn slechts informatief. NRC is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de inhoud en/ of het privacy beleid van externe websites.

Virussen en veiligheid De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Ook hiervoor aanvaardt NRC geen aansprakelijkheid.

Copyright Alle rechten berusten NRC, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. Deze website is eigendom van NRC. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NRC, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

© NRC. Alle rechten voorbehouden.

Contactgegevens Non-Ferro Recovery Company Burgemeester Posweg 114 5306 GG Brakel T: +31 (0) 418 74 55 55 E: info@nrc-nl.com



Wijzigingen in deze privacyverklaring & disclaimer Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring & disclaimer aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

Deze privacyverklaring & disclaimer is aangepast op 1 mei 2020.

Contact

Non-ferro Recovery Company B.V. Burgemeester Posweg 114 5306 GG Brakel (NL) M: werkenbij@nrc-nl.com T: +31 (0)418 745 555

Aerinnova B.V. Middelkampseweg 13 5311 PC Gameren (NL) M: werkenbij@aerinnova.com T: +31 (0)418 670 346

Logo's ISO | Erkend leerbedrijf | FD Gazellen